Fanni o‘qitishdan maqsad − axborot texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini, axborot tizimlarini inson faoliyatining turli soxalarida qo‘llanilish asoslarini o‘rganishdan iboratdir. Fanning asosiy maqsadlaridan biri − bu turli soрalar bo’yicha axborot  tizimini yaratish usullari, axborot tizim strukturasi va faktorlari bo’yicha sinflanishi, axborot texnologiyalari va tizimlari xususiyatlari va imkoniyatlari, ta’minot va funksional qismlarini loyihalashni va hozirda mavjud axborot tizim va texnologiya turlaridan foydalanishni bilishlarini nazarda tutadi.


Ushbu kursda mutaxassis masalalari o`rganilib, ularning matematik modellarini tuzish,  tuzilgan matematik modelni yechish algoritmini aniqlash,  ushbu algoritm uchun C++ tilida dastur tuzib, masalani yechish va tahlil qilish, MS Excel va MathCad dasturlari yordamida ushbu masalalarni yechish usullari o`rganiladi.  

Ushbu kursda mutaxassis masalalari o`rganilib, ularning matematik modellarini tuzish,  tuzilgan matematik modelni yechish algoritmini aniqlash,  ushbu algoritm uchun C++ tilida dastur tuzib, masalani yechish va tahlil qilish, MS Excel va MathCad dasturlari yordamida ushbu masalalarni yechish usullari o`rganiladi.  

Ushbu kursda axborort texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish tushunchalari, komp'yuter qurilmalari, dasturiy ta'minoti, Microsoft Office dasturlari, komp'yuter tarmoqlari,  algoritmlash, C++ dasturi haqida  tushunchalar beriladi amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari yordamida ushbu dasturlarda turli xil masalalarni yechish ko`nikmalari xosil qilinadi.

Ushbu kursda axborort texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish tushunchalari, komp'yuter qurilmalari, dasturiy ta'minoti, Microsoft Office dasturlari, komp'yuter tarmoqlari,  algoritmlash, C++ dasturi haqida  tushunchalar beriladi amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari yordamida ushbu dasturlarda turli xil masalalarni yechish ko`nikmalari xosil qilinadi.