Fanni o'qitishdan maqsad-Magistraturada talabalariga kompyuter grafikasidan foydalanib landshaft va interyer dizayn elementlarini va ularni loyihalashning geometrik va kompyuter modellashtirish usullarini o'rgatishdan iborat. Ushbu fan bo'lajak mutahassislarga bino inshootlari va suv inshootlarini dizayn jihatdan interyerlashtirish va modellashtirish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Fanni o‘qitishdan maqsad – magistratura yo‘nalishi mutahassislariga arhitektura elementlarini loyihalash, chizmalarni bajarishda va o‘qishda ishlab chiqarishga xos konstruktorlik va texnik xujjatlarni tuzish bo‘yicha bilim berish malakasi va ko‘nikmasini xosil qilishdir. Chizmalarga taaluqli Davlat standartlarini mukammal o‘rganish dasturda nazarda tutigan XGIlarni bajarish jarayonida amalga oshiriladi.


Ma’lumki, axborot almashinuvida insonning ko‘rish sezgi organi yordamida qabul qilingan axborot eng samarali qabul qilinadi va u xotirada ham chuqur iz qoldiradi. Jumladan, tovush vositasida berilgan axborot ham ijobiy ta’sir etadi. Ammo axborot almashinuvi nafaqat so‘zlar va tovushlar, balki tasvirlar, ranglar, shakllar va dinamik harakatlar bilan ham amalga oshiriladi. Buning yorqin dalili ommaviy axborot vositasi bo‘lgan televideniya orqali uzatilayotgan turli xildagi kinolar, multfilmlar, kliplar va boshqa ijtimoiy-madaniy ko‘rsatuvlar uchun uch o‘lchovli kompyuter dasturlari muhitida yaratilgan sahna va personajlar, ularning harakatlarini keltirishimiz mumkin. Shuningdek, ko‘pgina ilmiy tadqiqot obyektlari ustida ish olib borish va olinadigan natijalar ham kompyuterli modellashtirishlarga asoslanadi.

AutoCAD dasturining yaratilganligiga 30 yilga yaqinroq, grafik dasturlari orasida hanuzgacha mashhurligicha qolmoqda. Chunki AutoCAD dasturi mukammal va ommabop, hamda loyihalash ishlari avtomatlashtirilgan dastur bo`lib, u har qanday turdagi sxema va chizmalarni yuqori aniqlikda, sifatli bajaradi. Shuningdek, bu dasturdan foydalanuvchilarning ijodiy imkoniyatlarini to`la amalga oshirishga yordam beradi. Shu sababli, millionlab loyihachi mutaxassislar, olimlar, injener-texniklar va talabalar, ya`ni dunyoning 80 dan ortiq mamlakatlari 18 tilda loyihalash ishlarini bajarishda AutoCAD tizimidan foydalanishlari odatiy holga aylanib qoldi.

Муҳандислик графикаси фанларининг методологиясини ўқитишда билим заҳираларини яратиш жаҳон амалиёти савиясида ташкил этиш, кадрлар тайёрлашда ўқитишнинг замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини такомиллаштириш, педагогик таълим олувчи шахсда мустақил фикрловчи, билимларни мустақил равишда қидирувчи, ахборотлар тўпловчи ва улардан фойдалана олувчи мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини орттириш, таълим жараёнини замонавий талаблар даражасида ташкил қилиш ҳамда сифат самарадорлигини кўтариш, педагогик тафаккурини кенгайтириш каби зарур назарий ва амалий билим, малака ва кўникмаларини шакллантириш.

Son belgili proyeksiyalash (SBP) usuli chizma geometriyaning maxsus usuli bo‘lib, bu asosan gorizontal o‘lchamlari vertikal o‘lchamlariga nisbatan nihoyatda katta bo‘lgan geometrik ob’ektlarni, yer sirti bilan bog‘liq bo‘lgan turli inshootlar, kanallar, gidrotexnika inshootlari, gidrouzellar, temir yo‘llar, avtomobil yo‘llari, aerodromlar, qurilish maydonlari, xaritalari va hokazolarni tasvirlashda qo‘llaniladi.Son belgili proyeksiyalash yordamida gorizontal chiziqlar orqali tas­virlangan yer relefining past-balandligi va unda bajariladigan muhandislik ishlari tasvirlanadi.


Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari - bugungi kunda  "Smart sity", "Smart menegment", "LMS" tizimlarining asosidir. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari fani bo'lajak mutaxassislarini dunyo standartlariga mos, raqobatbardosh, intellektual salohiyatli kadrlar bo'lishida muhim omil bo'lib hizmat qiladi.

Amlaliy geometriya chizma geometriya fani va matemetika fanlari bilan uzviy bog’liq bo’lib umumiy texnika fanlaridan hisoblanadi. Chunki undagi qonun va qoidalar injenerlik amaliyotida juda ko’p qo’llanishi mumkin bo’ladi. Amaliy geometriya boshqa fanlaridan o’zining asosiy usuli shakllarini tasvirlash usullari bilan farq qiladi.

Amaliy geometriya fani o’zining tasvirlash usulari bilan talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. Tasvirlarni yasash va oldidan yasalagan tasvirlarni o’qiy bilish hamda injenerlik maslalarni yechishga yordam beradi. Bu fan yordamida uning qonunlari bilan bor narsani emas, balki tasavvur qilinadigan narsalar ham tasvirlanadi.


Muhandislik grafikasi, dizayn va kompyuterli konstruksiyalash - muhandislik grafikasi masalalarini dizayn hususiyatlarini, konstruksiyalashning zamonaviy grafik dasturlar yordamida bajarish, mutahassislik sohalari bo'yicha loyihalash ishlarini amalga oshirishdan iboratdir.